Generalforsamling 2020

Frederikssund Seniorrejseklub

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 4. marst 2022 kl. 13.00  i Elværket i Frederikssund.

 

Formand, Vibeke Davids, bød hjertelig velkommen til samtlige 130 deltagere og til de nye medlemmer samt en speciel velkomst til æresmedlem Erik Zangenberg.

1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Aase Knudsen

Godkendt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig

2) Valg af stemmetællere.

Forslag om at Birgit Saxild og Jens Erik Langkow blev valgt som stemmetællere.

Godkendt

3) Formandens beretning.

Formandens skriftlige beretning:

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til Frederikssund Seniorrejseklubs generalforsamling 2022. Specielt velkommen til de nye medlemmer, som deltager for første gang.

Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen 2020 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Vibeke Davids Hansen, næstformand Poul Breitenstein, kasserer Gerd Bøwig, sekretær René Christiansen, bestyrelsesmedlem Leif Hansen samt Kirsten Bertelsen og Elsebeth Bruun som suppleanter.

Det var desværre ikke muligt at afholde ordinær generalforsamling i foråret 2021 pga. Corona, så bestyrelsen besluttede at fortsætte arbejdet et år mere. Det håber vi, at generalforsamlingen accepterer. Det betyder, at hele bestyrelsen er på valg i år – nogle for 1 år og andre for 2 år – men mere orientering herom senere, når vi kommer til valget.

Foruden generalforsamling og dialogmøder har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2020 og 4 bestyrelsesmøder i 2021. Hertil kommer så orienterings/tilmeldingsmøder, formøder og evalueringsmøder til de 9 rejser, som det trods alt er lykkedes os at gennemføre i de seneste 2 år.

Medlemmerne:

Rejseklubben havde ved udgangen af 2020 240 medlemmer. Det er nogen færre end ved udgangen af 2019, hvor vi havde 272 medlemmer. Vi modtog i alt 54 udmeldelser og 22 nye medlemmer kom til. Ved udgangen af 2021 havde rejseklubben 230 medlemmer, idet 33 meldte sig ud og 23 nye kom til. Den store nedgang i medlemsskaren i 2020 må nok tilskrives hele den usikre situation omkring COVID 19. Mange ældre blev måske lidt skræmt og ønskede ikke at rejse udenlands mere. Heldigvis fortsatte medlemstilbagegangen ikke i 2021 og vi håber, at vi i 2022 kan holde status quo.

For at vi kan holde vores medlemsbase opdateret, beder vi jer om at give et medlem af bestyrelsen besked, hvis I skifter adresse, mailadresse eller telefonnummer – herunder også, hvis I opsiger jeres fastnettelefon.

Rejseaktivitet:

I 2019 havde klubben et meget stort rejseår. Ikke mindre end 10 rejser med i alt 218 deltagere blev det til. I 2020 havde vi også planlagt 10 rejser, men COVID19 ville det anderledes. Det lykkedes dog af gennemføre 3 rejser med i alt 40 deltagere.

Det er gået lidt bedre i 2021. Af de 9 planlagte rejser lykkedes det at gennemføre de 6 med i alt 129 deltagere.

I 2022 har rejseklubben udbudt 7 rejser. Der har været en overvældende interesse for alle rejserne og i skrivende stund har vi noteret 201 tilmeldte, så vi er ved at være oppe på 2019 niveau igen.

Det lader til, at bestyrelsen har været heldige med at ramme medlemmernes smag denne gang – eller måske trænger vi alle sammen bare til at komme ud og opleve noget igen efter at have være lukket inde så længe.

Dialogmøder:

Dialogmødet i 2020 blev lidt specielt. Pga. forsamlingsloft måtte mødet deles op i 2 – et om formiddagen og et om eftermiddagen. Dette til trods fandt 70 medlemmer vejen til Elværket og vi havde – synes vi i bestyrelsen – et par udmærkede møder.

I 2021 deltog 115 medlemmer i dialogmødet, som bød på smørrebrød i stedet for kaffe og kage. Bestyrelsen syntes, at vi måtte gøre lidt ekstra, når vi nu havde sprunget generalforsamlingen over. Tiltaget blev vel modtaget at de fremmødte medlemmer.

Medlemskontingent og tilmeldingsgebyr:

Medlemskontingentet, som forfalder ultimo januar, er på DKK 125,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret – som betales ved tilmelding til en rejse – er på DKK 100,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, hvis man selv efterfølgende melder fra til turen.

Tilmeldingsgebyret skal dække udgifter til fortæring ved formøde, som afholdes kort før afrejse og evalueringsmøde, som afholdes kort efter hjemkomsten. Klubkassen betaler udgifter til fortæring på formøde/tilmeldingsmøde.

Som noget nyt har vi i denne sæson udbudt en eendagestur til Sprogø. Da der ikke er afholdt tilmeldingsmøde og der heller ikke er planlagt et formøde til denne tur har bestyrelsen besluttet, at der ikke – indtil videre – betales tilmeldingsgebyr på eendagesture. Vi planlægger at afholde et evalueringsmøde efter turen, for at finde ud af, om det er noget, vi skal fortsætte med at tilbyde i rejseklubben. Udgiften til fortæring på evalueringsmødet afholdes af klubkassen. Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af denne procedure. Hvis ingen efterfølgende har bemærkninger til dette punkt, tillader vi os at gå ud fra, at det er sådan vi gør fremover.

Hjemmesiden:

Oplysning om Frederikssund Seniorrejseklubs aktiviteter kan findes på vores hjemmeside, som hedder www.seniorrejseklub.dk. Hjemmesiden holdes løbende opdateret og vi kan se, at den bruges flittigt. Det er vi glade for. På hjemmesiden lægges bl.a. rejseberetninger fra turene og de såkaldte ”klassebilleder”.

På grund af stigende portopriser har vi reduceret antallet af medlemsblade til 2 om året. Hvis der er vigtig information, som skal hurtigt ud til medlemmerne, foregår det for fremtiden ved hjælp af nyhedsbreve på mail. Vi har pt. kun 4 medlemmer, som ikke har en mail, så vi føler nu, at det er forsvarligt af benytte mails som kommunikationsmiddel til jer.

Rejseklubbens fremtid:

Bestyrelsen håber ved jeres hjælp at finde nogle rejsemål, som vores medlemmer finder interessante. Vi håber også, at nye, yngre kræfter vil give et nap med i bestyrelsesarbejdet. Hvis du er interesseret i at deltage aktive i bestyrelsen, hører vi gerne fra dig. Vi skulle jo nødigt ende der, hvor alle har lyst til at rejse, men ingen har lyst til at have arbejdet med at arrangere rejserne.

Afslutning:

Til slut vil jeg gerne sige medlemmerne tak for mange positive tilbagemeldinger og jeres store opbakning omkring rejseklubben. Jeg kender ikke mange klubber, hvor halvdelen af medlemmerne kommer til dialogmøder og generalforsamlinger.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle yder en god arbejdsindsats på hver deres felt og jeg føler, at vi supplerer hinanden godt.

Til sidst en stor tak til både Elsebeth og Poul for mange års arbejde i rejseklubbens bestyrelse. Elsebeth har været en uundværlig ”praktisk gris”, som har stået for kaffebrygning, opvask, oprydning og rengøring. Vi vil komme til at savne dig og dit gode humør i bestyrelsen.

Poul har været en god formand og senest næstformand og har bidraget med mange gode turforslag. Senest med en dejlig tur til Sønderjylland og Sort Sol, hvor vi var 45 deltagere, så det må siges, at du sluttede af med maner.

Også tak til Raija Oldrup, som har valgt at stoppe som revisor efter 2 år.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen til godkendelse

Beretningen blev herefter godkendt.

 

4) Kassereren fremlægger årsrapport for 2020 og 2021 (Årsrapporterne blev gennemgået på storskærm)

Beretning for 2020

Da generalforsamlingen blev aflyst i 2021 på grund af corona bliver der fremlagt regnskabsberetning for både år 2020 samt 2021

Driftsregnskabet:

Indtægter:

Dog kan jeg sige at der var indtægter på kontingent på kr. 33.474,00 og udgifter på samlet kr. 32.228,22, heraf var den største post var generalforsamlingen på kr. 11.342,82. Udgifter til Klubbladet var samlet kr. 6.003,42 og hjemmesiden kostede kr. 979,00.

Dette gav et samlet overskud på driften på kr. 1.245,78 i2020, hvor der var underskud på kr. 8.455,00 i 2019

Balancen

Aktiver:

Der var en beholdning i banken pr. 31/12 2021 på driftskontoen på kr. 5.481,90, reservekontoen kr. 40.444,59 samt en saldo på alle rejsekontiene for 2021 på kr. 7.200,00. Hvordan beløbene fordeler sig kan ses i Note 1

Passiver:

Formuen på reservekonto viser et overført overskud på driften samt Note 2 hvor meget overskud der var på de enkelte rejser i 2020 har givet. Samlet gav alle rejserne et overskud på kr. 3.425,99

Aktiver og passiver stemmer

Revisionen blev først foretaget d. 18. januar 2022 på grund af corona og gav ikke anledning til bemærkninger

 

Beretning for 2021

Driftsregnskabet

Indtægter:

Kontingent indtægt er ca. kr. 10.000.00 lavere end i 2020, da mange medlemmer meldte sig ud på grund af corona og flere som blev slette pga. manglende betaling af kontingent , så samlet er der kontingent indtægt for kr. 24.875,00.

Udgifter:

Rejseklubben kørte på noget lavere blus i 2021 så derfor er udgifterne ikke så store, generalforsamlingen blev aflyst, medens dialogmødet blev afholdt og er den største post i 2021.

De fleste udgifter er nogenlunde de samme som de forrige år.

Klubbladet er det halve kr. 2.673,50 af forrige år da der kun blev udsendt et blad i 2021

Hjemmesiden har haft en lille stigning til kr. 987,75.

Det viser et overskud på kr. 1.285,91 for 2021.

Balance.

Aktiver:

Som det fremgår af regnskabet var det en beholdning pr. 31/12 2021 på kr. 6.764,81 på driftskontoen og på reservekontoen kr. 47.054,03. Beholdning på rejser for 2022 er på kr. 19.900,00 – se Note 1

Så er der 3 rejsekonto som hver har kr. 1,00 stående. Dette kræver en forklaring.

 Det viser sig at banken havde slette 2 af foreningens konti fordi der ikke havde været bevægelse på dem, dette sker automatisk 2 gange om året, og det mener banken ikke er nødvendigt at oplyse om.

Jeg kontaktede banken og fik ovenstående oplysning samt oprettet 2 nye konti, da jeg så spurgte om der bare kunne stå kr. 1,00 på kontoen så den ikke ville blive slette, fik jeg at vide at det kunne jeg ikke være sikker på, det betyder at de 2 gange om året hvor banken lukker konti skal jeg overføre et beløb frem og tilbage et par gange så forbliver kontoen åben.

Nu lå rejseklubben jo nået underdrejet i 2021, så derfor har der ikke været gang i alle vores bankkonti.

Passiver:

Der var en beholdning på kr. 5.481,90 pr. 1/1 2021 hertil lægges overført overskud fra driften på kr. 1.285,91 samt der er overført kr. 3,00 til de ledige rejsekonti.

Reservekontoen på kr. 40.444,59 hertil overført overskud kr. 6.609,44 på rejser i 2021 – se Note2 samt rejsekonti på kr. 19.900,00 se Note 1. og så de 3 ledige konti.

Aktiver og passiver stemmer

Revisionen blev foretaget d. 18. januar 2022 og gav ikke anledning til bemærkninger

Afslutning:

Til sidst har jeg en bøn, det er vigtigt, at alle medlemmer ved diverse indbetalinger huske at skrive deres medlemsnummer, der er flere medlemmer som hedder det samme og jeg vil gerne kunne notere en indbetaling på det rigtige medlem.

Jeg har et andet problem, der er nogle som indbetaler for hinanden, det er jo fint nok, men her SKAL der altså stå et medlemsnummer samt navn på den som man indbetaler for. Oplysningerne i banken viser kun navn på den som indbetaler der har bankkontoen, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget. Så det giver en hel del ekstra arbejde.

Fra salen blev der spurgt til og kassereren svarede hvorledes reservekontiene skulle forstås.

Regnskaberne og beretningen blev herefter godkendt.

 

5) Indkomne forslag.

Dirigenten kunne, efter at have spurgt formanden, konstatere at der ikke var indsendt forslag og ej heller forslag fra salen.

6) Fastsættelse for kontingent for 2023.

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent på 125 kr.

Godkendt

 

7) Valg til bestyrelsen for 1 år.

Leif Hansen ønsker genvalg. Leif Hansen genvalgt.

Næstformand Poul Breitenstein ønsker ikke genvalg.  Formanden foreslog Lene Thorning Klaaby som blev valgt.

 

På valg for 2 år er:

Vibeke Davids som ønsker genvalg. Vibeke Davids blev valgt

Gerd Bøwig som ønsker genvalg. Gerd Bøwig blev valgt.

René Christiansen som ønsker genvalg. René Christiansen blev valgt.

 

8) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg er:

 • Kirsten Østergaard Bertelsen ønsker genvalg. Kirsten Østergaard Bertelsen blev valgt
 • Elsebeth Bruun, ønsker ikke genvalg. Formanden forslog Karin Petersen. Karin Petersen blev valgt

 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

 • Som revisor Per Hansen, ønsker genvalg. Godkendt
 • Suppleant Per Søgaard var ikke tilstede. Formanden havde fået tilsagn fra Per Søgaard om opstilling. Formanden foreslog Per Søgaard som revisor. Godkendt
 • Som ny revisorsuppleant foreslog formanden Hanne Hundrup Jonsen. Godkendt.

 

10) Eventuelt.

Der blev spurgt til om forslaget om fritagelse for deltagergebyr på 100 kr. i forbindelse med eendagsture i formandsberetningen ikke skulle til afstemning.

Det blev nævnt at da beretningen var godkendt, var det nævnte forslag også dermed godkendt.

Efter at dirigenten også fik et tak for sin rolle og modtog en god flaske fra formanden, takkede dirigenten generalforsamlingen kl. 13.30 for god ro og orden under mødet.

 Sign. 6.marts 2022

 Aase Knudsen                                                              René Christiansen

Dirigent                                                                         Referent

I bestyrelsen:

 Vibeke Davids                    Gerd E. Bøwig                    Lene Thorning Klaaby

 René Christiansen               Leif Hansen

 

Suppleanter:

Kirsten Østergaard Bertelsen                  Karin Petersen

 

Revisorer:

Per Søgaard                     Per Hansen       Suppleant: Hanne Hundrup Jonsen

 

 

 

Frederikssund Seniorrejseklub

GENERALFORSAMLING.

 

I henhold til ”Vedtægter for Frederikssund Seniorrejseklub” indkaldes herved til ordinær generalforsamling

fredag den 4. marts 2022 kl. 13,00 i Elværket i Frederikssund

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren fremlægger årsrapporten for 2020 og 2021.  
 5. Indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2023.

           -  bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 125 kr 

 

7. Valg til bestyrelsen:

På valg for 1 år er:                                                                                   

-  Poul Breitenstein - ønsker ikke genvalg.

- Leif Hansen - gerne genvalg.

På valg for 2 år er:

- Vibeke Davids - gerne genvalg.

- Gerd E. Bøwig - gerne genvalg.

- René Christiansen - gerne genvalg.

 

8. Valg af 2 suppleanter:

På valg for 1 år er:

-  Kirsten Bertelsen, gerne genvalg.

-  Elsebeth Bruun, ønsker ikke genvalg.

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

På valg for 1 år er:

-  som revisor - Raija Oldrup, ønsker ikke genvalg.

-  som revisor - Per H. Rasmussen, gerne genvalg.

-  som revisorsuppleant - Per Søgaard, gerne genvalg.

 

10. Eventuelt.

 

De reviderede årsrapporter (regnskab) (jfr. dagsordenens punkt 4) bliver udleveret til fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes tilsendt formanden således, at de er hende i hænde senest fredag den 18. februar 2022.

 Opstilling af kandidater kan også sendes til formanden eller ske på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

                                                                                                opdateret d. 19. januar 2022

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej
Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak

Venlig hilsen
Bozena Andersen

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben.
Med venlig hilsen
Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på kort tid.
Vh Kirsten Hauritz