Årsregnskaber

Årsregnskab 2021

Driftsregnskab 2021        
    CVR: 34784043  
01.01     til    31-12    2021        
    Udgifter Indtægter  
Kontingent og anden indtægter        
Kontingent indeværende år     24.875,00  
         
Administrationsudgifter        
Administration 6.711,69      
Opmærksomheder 2.141,15      
Mødeudgifter 468,40      
Generalforsamling         
Dialogmøde 8.082,40      
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 1.474,20      
Bankgebyr 500,00      
Diverse udgifter        
Medlems kontingent El-Værket 350,00      
Medlemskontingent Kulturrådet 200,00      
    19.927,84    
         
Klubblade        
Porto 1.904,00      
Kuverter        
Labels        
Trykning af blade 769,50      
Pakkemøder   2.673,50    
         
Hjemmesiden        
Abbonment hjemmesiden 929,00      
IT domæne 58,75 987,75    
         
         
Udgifter i alt     23.589,09  
         
Overskud pr. 31-12-2021     1.285,91  
                                  Balance for Frederikssund Seniorrejseklub    
                                                 pr. 31. december 2021      
       CVR: 34788043   
Aktiver Note        
Likvide midler:          
Driftkontoen        6.764,81    
Reservekontoen      47.054,03    
           
Rejsekonti i AL-Bank for 2022 1   19.900,00    
Rejsekonti ikke i brug 3 stk. 3   3,00    
           
                                Aktiver i alt     73.721,84    
           
           
Passiver Note        
Formune drift primo   5.481,90      
overskud overført   1.285,91      
ovf. til 3 ledige konti   -3,00      
Formue ultimo     6.764,81    
           
Formue Reserve konto - primo   40.444,59      
Overført overskud på rejser i 2021 2 6.609,44      
Formue  Iltimo     47.054,03    
           
Formue rejsekonti 2022     19.900,00    
Rejsekonti ikke i brug 3 stk.     3,00    
           
                              Passiver i alt      73.721,84    
           
Note 1 Rejser 2022          
Almafikysten   3.200,00      
Dredsen og Spreewald   4.200,00      
Gætakanalen   3.400,00      
Krakow   1.200,00      
Sprogø   6.300,00      
Sønderjyllands Seniorhøjskole   1.600,00      
    19.900,00      
           
Note 2: Overskud t/reservekontoen          
Højskolen Nørre Nissum   999,00      
Højskolen Marielyst   10,00      
Ærø   2.616,00      
Østrig   272,35      
Overskud Kategat Rungdt   858,45      
Irland   703,00      
Sort Sol   1.150,64      
    6.609,44      
           
Note 3: Rejsekonti 3 stk. ikke i brug   3,00      
           
Der er d. 18. januar 2022 foretaget revisionseftersyn af Frederikssund Seniorrejseklubs
bogføring for perioden 1/1-31/12 2020        
           
Bilag er gennemgået ved stikprøver og likvide beholdninger er kontrolleret og afstemt
Revisionen gav ikke anledning til bemærkninger.      
           
           
         revisor Raija Oldrup     revisor   Per Hansen     
           

Årsregnskab for 2020

01.01     til    31.12    2020      
    Udgifter Indtægter
Kontingent og anden indtægter      
Kontingent indeværende år     33.474,00
       
Administrationsudgifter      
Administration 7.034,76    
Opmærksomheder 1.454,78    
Mødeudgifter 792,30    
Generalforsamling  11.342,82    
Dialogmøde 2.453,73    
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 613,50    
Bankgebyr 1.003,91    
Diverse udgifter      
Medlems kontingent El-Værket 350,00    
Medlemskontingent Kulturrådet 200,00 25.245,80  
       
Klubblade      
Porto 3.329,00    
Kuverter      
Labels 123,75    
Trykning af blade 2.463,72    
Pakkemøder 86,95 6.003,42  
       
Hjemmesiden      
Abbonment hjemmesiden 929,00    
IT domæne 50,00 979,00  
       
       
Udgifter i alt     32.228,22
       
Overskud pr. 31/12 2020     1.245,78
       
Beholdning Rejsekonti 2021      
Højskolen Nørre Missum   1.900,00  
Højskolen Marielyst   600,00  
Ærø   1.800,00  
Kattegat Rundt   1.700,00  
Sallach Østrig   1.200,00  
    7.200,00  

Balance for år 2020 er desværre ikke tilgængeligpå grund af stort nedbrud på den pc hvor regnskabet lå og det har ikke været muligt at reettablerede, det findes dog i papirform hos kassereren.

5. marts 2022

Årsrapport 2019

Driftsregnskab 2019          
           
01.01     til     31-12 2019          
    Udgifter Indtægter   2018
Kontingent og anden indtægter          
Kontingent indeværende år     25.375,00   26.600
          2000
Administrationsudgifter          
Administration 7.849,51       -4.611
Opmærksomheder 505,85       -1.808
Mødeudgifter 1.709,25       -1.735
Generalforsamling  11.178,30       -15.196
Dialogmøde 3.762,48        
Porto 0,00       -174
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 1.716,70       -2.956
Bankgebyr 496,50       -716
Diverse udgifter 0,00       -1.000
Medlems kontingent El-Værket 350,00       -350
Medlemskontingent Kulturrådet 200,00 27.768,59     -200
           
           
Klubblade          
Porto 1.600,00       -6.009
Fotokopier 0,00       -155
Kuverter 781,25       -1.369
Labels 0,00       -124
Trykning af blade 2.522,81       -2.322
Pakkemøder 178,80 5.082,86     -140
           
Hjemmesiden          
Abbonment hjemmesiden 929,00       -795
IT domæne 50,00 979,00     -50
           
Udgifter i alt     33.830,45    
           
Underskud pr. 31/12     -8.455,45   -11.110
           
           

Balance

                                  Balance for Frederikssund Seniorrejseklub    
                                               pr. 31. cecember 2019    
         
Aktiver Note      
Likvide midler:        
Driftkontoen        4.236,12  
Reservekontoen      36.866,20  
         
Rejsekonti i AL-Bamk 2019        
Kalmar   2,01    
Tatrabjernene   1.496,00    
Asfeld   1,00    
Gøtakanalen   4.100,00    
Irland   32,31    
Højskolen Nørre Missum   2.798,00    
Nyårstur 2019/2020   2.255,40    
Ledig 027   2,27    
Ledig 035   1,00 10.687,99  
         
                                Aktiver i alt     51.790,31  
         
Passiver Note      
Formune drift primo   8.191,57    
ovf. Fra resevekto   4.500,00    
Underskud pr. 31/12   -8.455,45    
Formue pr. ultimo     4.236,12  
         
Formue Reserve konto - primo   29.625,78    
Overført overskud på rejser i 2019 1 11.747,42    
ovf. Til driftkto   -4.500,00    
bevægelse   -7,00    
Formue  pr. 31/12     36.866,20  
         
Formue rejsekonti 2019     10.687,99  
         
                              Passiver i alt      51.790,31  
         
Note 1        
ovf. overskud Harzen   1.493,30    
ovf. overskud Paris   390,02    
ovf. overskud Tjekkiet   1.558,35    
ovf. Overskud Ærø   1.882,55    
ovf. Overskud Polen   2.638,73    
ovf. Overskud Skotland   2.923,36    
ovf. Overskud Balkan   538,27    
ovf. Overskud Douro   322,84    
    11.747,42    
         
Der er den 9. januar 2020 foretaget revisionseftersyn af Frederikssund Seniorrejseklubs
bogføring for perioden 1/1 - 31/12 2019        
         
Bilag er gennemgået ved stikprøver og Likvide behodninger er kontrolleret og afstemt.
Revisonen gav ikke anledning til bemærkninger.      
         
         
         
         revisor Bjørn Nielsen     revisor   Per Hansen   
         

Årsregnskab 2018

Driftregnskab 2018      
       
01.01     til      31.12 2018      
    Udgifter Indtægter
Kontingent og anden indtægter      
Kontingent indeværende år     26.600,00
Kontingent 2019     2.000,00
       
Administrationsudgifter      
Administration 4.611,25    
Opmærksomheder 1.808,00    
Mødeudgifter 1.735,22    
Generalforsamling & dialogmøde 15.196,32    
Porto 174,00    
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 2.956,30    
Bankgebyr 716,00    
Diverse udgifter 1.000,00    
Medlems kontingent El-Værket 350,00    
Medlems kontingent Kulturrådet 200,00 28.747,09  
       
Klubblade      
Porto 6.009,00    
Fotokopier 155,00    
Kuverter 1.368,75    
Labels 123,75    
Trykning af blade 2.321,88    
Pakkemøder 140,00 10.118,38  
       
Hjemmesiden      
Abbonment hjemmesiden 795,00    
IT domæne 50,00 845,00  
       
Udgifter i alt     39.710,47
       
Underskud pr. 31/12     -11.110,47
       
Beholdning Rejsekonti 2019       
Polen      3.000,00
Paris     2.900,00
Tjekkiet     2.300,00
Ærø     3.200,00
Harzen     1.400,00
Douro Floden     1.447,19
      14.247,19
       
Balance for Senior Rejseklubben Frederikssund, pr. 31. december 2018
       
Aktiver Note    
Likvide midler:      
Driftkontoen            2670 - 6446 580 769     8.191,57
Reservekontoen       2670 - 4375 392 181     29.625,78
       
Rejsekonti i Nordea 2019      
Polen                       2670 -6281 917 445   3.000,00  
Paris                        2670 - 6891 291 602    2.900,00  
Tjekkiet                   2670 - 6284 506 608   2.300,00  
Ærø                         2670 - 4392 154 588   3.200,00  
Harzen                    2670 - 8983 485 518   1.400,00  
Douro Floden           2670 - 6284 506 632   1.447,19 14.247,19
                                     Aktiver i alt     52.064,54
       
Passiver Note    
Formune drift primo   23.302,04  
ovf. fra reservekontoen   10.000,00  
ovf. til reservekontoen   -18.000,00  
ovf. fra reservekontoen   4.000,00  
underskud drift pr. 30/11   -11.110,47  
 Formue pr. 31/12     8.191,57
       
Formue Reserve konto - primo   11.615,32  
overført afsluttede rejserkonti fra 2017 1 8.372,63  
overført fra dritkontoen   18.000,00  
overført til driftkontoen   -10.000,00  
overført til driftkontoen   -4.000,00  
overført afsluttede rejsekonti 2018 2 5.637,83  
Formue  pr. 31/12     29.625,78
       
Formue rejsekonti 2019     14.247,19
                                    Passiver i alt      52.064,54
       
Note 1 - Afsluttede rejsekonti fra 2017      
Andaluisien                                         4.107,96  
Island   895,20  
Krakow                                              260,00  
Lysets Land & Læsø          75,00  
Sicilien                                      2.089,92  
Stockholm                                            944,55  
                                                               overskud   8.372,63  
                                                                          
Note 2. - Afsluttede rejsekonto 2018      
Marienlyst Højskole   1.057,20  
Mederia   438,73  
Baltikum   1.164,52  
Bornholm   897,21  
Sydengland & Cornwal   824,86  
Alsace   1.255,31  
                                                                overskud 5.637,83  

Årsregnskab 2017

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017
     
  Indtægter Udgifter
     
Kontingenter         29.400,00      
Forudbet. kontingent 2018           1.100,00      
Renter                       -        
     
Porto             4.788,00    
Klubblad, fotokopier             4.598,36    
Kuverter                359,71    
Adm. Udgifter             6.521,75    
Hjemmeside                795,00    
Opmærksomheder             1.490,80    
Orienteringsmøder rejser             2.910,50    
Mødeudgifter             3.160,63    
Dialogmøde/generalforsamling         17.343,58    
Underskud         11.468,33      
          41.968,33             41.968,33    
     
Reservekonto:    
     
Indtægter (rejseprovenu 2017)           5.680,94      
Tilbageført fra medlemskonto              100,00      
Generalforsamling 2017                         -      
Diverse             1.290,90    
Afrydningshjælp dialogmøde                         -      
Netto fra rejser              246,91      
Overskud             4.736,95    
            6.027,85               6.027,85    
     
     
Indestående pr. 31/12-17         11.615,32      
Overskud til status             4.736,95    
Indestående pr. 1/1-17             6.878,37    
          11.615,32             11.615,32    
     
Præmiebeviser:    
     
Ikke indløste 1/1 2017           2.000,00      
Indløst i 2017                       -        
Ikke indløst pr. 31/12 2017 -         2.000,00      
   0 stilles og udgår   
     
     
     
Status pr. 31/12 2017    
     
Aktiver:    
     
Indestående hovedkontoen 31/12-17         23.302,04      
Indestående reservekontoen 31/12 -17         11.615,32      
          34.917,36      
Saldo rejsekontiene         16.572,63      
          51.489,99      
Passiver:    
Hovedkonto pr. 1/1 2017           35.670,37    
Reservekonto pr. 1/1 2017             6.878,37    
Overskud reservekonto             4.736,95    
Forudbetalt kontingent 2018             1.100,00    
Præmiebeviser    -         2.000,00    
Afsluttede rejsekonti 2017             8.372,63    
Ikke afsluttede rejsekonti. 2017           8.200,00    
Underskud driftregnskab   -       11.468,33    
          51.489,99             51.489,99    
     
Rejsekonti:    
     
Rejsekonto - afsluttede 2017:    
Stockhollm              944,55      
Norge                       -        
Andalusien           4.107,96      
Lysets Land og Læsø                 75,00      
Krakow              260,00      
Island              895,20      
Sicilien           2.089,92      
Kan overføres til reservekontoen           8.372,63      
     
Rejsekonti - ikke afsluttede 2017:  
Højskolen Marienlyst           2.700,00      
Maderia           2.700,00      
Baltikum           2.800,00      
Rhinen i Flammer                       -        
            8.200,00      
     
     
                                       Anny Fosborg  
                                           kasserer  
     
           Forelagt revisonen den 13. februar  2018:  
           -  bilag gennemgået ved stikprøver.  
           -  beholdninger er kontrolleret og afstemt.  
     
       Ole Jensen                                Inge Højsgaard
            revisor                                            revisor  
     
(Originalregnskabet er underskrevet af både kasserer Anny Fosborg 
og begge revisorer, Ole Jensen og Inge Højsgaard).
     
     
     

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej
Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak

Venlig hilsen
Bozena Andersen

23.08 | 12:51

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben.
Med venlig hilsen
Hanne

02.08 | 21:09

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på kort tid.
Vh Kirsten Hauritz