FREDERIKSSUND SENIOR REJSEKLUB

                                                                                               GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling d. 1. marts 2024, der udsendes indkaldelse via e-mail til alle, dem som ikke har en e-mailadresse modtager indkaldelse pr. post. når tiden tiden nærmer sig.

                                                                                                                       opdateret d. 5. marts 2023

.................................................................... 0 ..............................................................................................Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 24. februar 2023 kl. 13.00  i Elværket i Frederikssund.

 

Formand, Vibeke Davids, bød hjertelig velkommen til samtlige 101 deltagere og til de nye medlemmer samt en speciel velkomst til æresmedlem Erik Zangenberg.

 

1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Aase Knudsen

Godkendt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig

 

2) Valg af stemmetællere og sekretær

Forslag om at Birgit Saxild og Jens Erik Langkow blev valgt som stemmetællere. René Christiansen blev valgt som sekretær

Godkendt

 

3) Formandens skriftlige beretning.

 Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen 2022 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Vibeke Davids Hansen, næstformand Leif Hansen, kasserer Gerd Bøwig, sekretær René Christiansen, bestyrelsesmedlem Lene Klaaby samt Kirsten Bertelsen og Karin Petersen som suppleanter.

Foruden generalforsamling og dialogmøder har bestyrelsen i 2022 afholdt 8 bestyrelsesmøder. Hertil kommer så orienterings/tilmeldingsmøder, formøder og evalueringsmøder til de 7 rejser, som vi gennemførte sidste år.

 

Medlemmerne:

Rejseklubben havde ultimo 2022 208 medlemmer. Det er 22 færre end ved udgangen af 2021, hvor vi havde 230 medlemmer. Nedgang i medlemsskaren de senere år har flere forklaringer. Mange, som har været medlemmer fra starten for 21 år siden, har måttet indse, at det er blevet tid til at indstille rejseaktiviteten. Heldigvis vælger en del at forbliver en del medlemmer og det er vi glade for. Ligeledes spiller hele situationen med krig i Europa og den deraf følgende økonomiske usikkerhed også ind på vores medlemmers rejselyst i bestyrelsen håber vi på, at medlemsantallet kan holde sig nogenlunde stabilt i den kommende tid. Gør gerne reklame for vores rejseklub, hvor I kan komme til det.

For at vi kan holde vores medlemsbase opdateret, beder vi jer om at give et medlem af bestyrelsen besked, hvis I skifter adresse, mailadresse eller telefonnummer – herunder også, hvis I opsiger jeres fastnettelefon.

 

Rejseaktivitet:

I 2022 havde klubben et godt rejseår. 7 rejser med i alt 212 deltagere blev det til. Mange trængte nok til at komme ud efter et par år med begrænsede aktiviteter på grund af Coronaen.

I 2023 har rejseklubben udbudt 9 rejser. Der var efter dialogmødet en pæn interesse for rejserne, men efterfølgende har vi måttet konstatere, at denne interesse har været noget vigende i takt med, at vi indkaldte til tilmeldingsmøderne. 2 rejser måtte aflyses på grund af for få deltagere og antallet af deltagere på de øvrige 7 rejser har ikke været overvældende, så 2023 vil ikke gå over i historien som et af de bedste rejseår for vores forening.

 

Dialogmøder:

På dialogmødet den 11. november 2022 deltog 107 medlemmer. Efter præsentation af bestyrelsens forslag til rejser i 2023 blev der serveret kaffe og lagkage. Lad mig sige det sådan – til næste år bliver der ikke serveret lagkage, men vi havde da et fint dialogmøde alligevel.

 

Medlemskontingent og tilmeldingsgebyr:

Medlemskontingentet, som forfalder ultimo januar, er på DKK 125,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret – som betales ved tilmelding til en rejse – er på DKK 100,00 pr. person. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, hvis man selv efterfølgende melder fra til turen.

Tilmeldingsgebyret skal dække udgifter til fortæring ved formøde, som afholdes kort før afrejse og evalueringsmøde, som afholdes kort efter hjemkomsten. Klubkassen betaler udgifter til fortæring på formøde/tilmeldingsmøde.

 

Hjemmesiden:

Oplysning om Frederikssund Seniorrejseklubs aktiviteter kan findes på vores hjemmeside, som hedder www.seniorrejseklub.dk. Hjemmesiden holdes løbende opdateret og vi kan se, at den bruges flittigt. Det er vi glade for. På hjemmesiden lægges bl.a. rejseberetninger fra turene og de såkaldte ”klassebilleder”.

Desværre har vi i øjeblikket nogle problemer med at få opdateret hjemmesiden. Den er blevet opgraderet og i den forbindelse er der ændret på nogle procedurer for at foretage rettelser og nye oplæg på siden, men Gerd har lovet, at den nok skal komme til at fungere igen i løbet af foråret.

 

Rejseklubbens fremtid:

Bestyrelsen håber ved jeres hjælp at finde nogle rejsemål, som vores medlemmer finder interessante. Vi håber også, at nye, yngre kræfter vil give et nap med i bestyrelsesarbejdet. Hvis du er interesseret i at deltage aktive i bestyrelsen, hører vi gerne fra dig. Vi skulle jo nødigt ende der, hvor alle har lyst til at rejse, men ingen har lyst til at have arbejdet med at arrangere rejserne.

I øjeblikket har vi en ledig plads i bestyrelsen. Leif har valgt ikke at genopstille som medlem af bestyrelsen, men har lovet at opstille som suppleant for et år, hvorefter han vil stoppe. Hvis det ikke lykkes for os at finde et nyt bestyrelsesmedlem her på generalforsamlingen, vil den nuværende bestyrelse fortsætte med de 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer, men jeg bliver nødt til at forberede jer på, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen, når jer er på valg i 2024, hvis det ikke lykkes os at få en fuldtallig bestyrelse inden tid.

 

Afslutning:

Afslutningsvis vil jeg gerne sige medlemmerne tak for mange positive tilbagemeldinger og jeres store opbakning omkring rejseklubben. Jeg kender ikke mange klubber, hvor halvdelen af medlemmerne kommer til dialogmøder og generalforsamlinger.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle yder en god arbejdsindsats på hver deres felt og jeg føler, at vi supplerer hinanden godt.

Til sidst en stor tak til Kirsten for hendes arbejde i rejseklubbens bestyrelse.

 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen til godkendelse.

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

 

4) Kassereren fremlægger årsrapport for 2022 (Årsrapporterne blev gennemgået på storskærm)

 

Kassererens beretning for 2022

 

Driftsregnskabet:

Indtægter:

Der er fald i kontingent indbetalingerne på ca. kr. 8.500,00 i forhold til 2021, der har været en del udmeldelsers samt medlemmer som er blevet slettet pga. manglende kontingent indbetaling

 

Udgifterne:

 Administration

Som det fremgår af driftsregnskabet er den største post generalforsamlingen efterfuldt af administration. Den sidste post er fordi vi selv i bestyrelsen printer materialer ud til medlemmerne til udlevering på diverse møder og især foreningens kasser bruger en del papir og blæk.

 

Klubbladet.

Porto her er brugt ca. det halve i forhold til sidste år, da nogle bestyrelsesmedlemmer har valgt at gå en ture og dele bladet ud, dog sendes de udenbys breve.

 

Dette gav et samlet underskud på driften på kr. 5.995,91 i2022.

 

Balancen

Aktiver:

Der var en beholdning i banken pr. 31/12 2022 på driftskontoen på kr. 781,89, reservekontoen kr. 57.593,26 samt en saldo på alle rejsekontiene for 2023på kr. 3.698,93. Hvordan beløbene fordeler sig kan ses i Note 1

 

Note 1. Her står et minusbeløb på kr. 1,07 og der er fordi banken trækker renter hvis kontoen ikke er i brug i en periode. Jeg har ellers en aftale om at alle gebyr m.m. skal trækkes på driftskontoen, da rejsekonti skal hvile i sig selv.

 

Overskud fra rejserne i 2021 er overført løbende og fremgår derfor ikke i regnskabet for 2022

 

Passiver:

Aktiver og passiver stemmer

 

Revisionen blev foretaget d. 17. februar 2023 og gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Fra salen roste intern revisor Per Søgård regnskabets ordentlighed.

 

Regnskaberne og beretningen blev herefter godkendt.

 

5) Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer i §§ 7 og 8: At indkaldelsen med bilag til generalforsamlingerne sker via e-mail. og at medlemmer som ikke har e-mail fortsat vil få materialet tilsendt med posten.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

 

6) Fastsættelse for kontingent for 2024.

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent på 125 kr.

 

Godkendt

 

7) Valg til bestyrelsen for 2 år.

  • Leif Hansen ønsker ikke genvalg, men vil gerne være suppleant.
  • Lene T. Klaaby ønsker genvalg.
  • Susanne Smith Petersen ønsker valg.

Dirigenten konstaterede at Lene og Susanne er valgt.

 

 

8) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg er:

  • Kirsten Østergaard Bertelsen ønsker ikke genvalg.
  • Karin Petersen ønsker genvalg.
  • Leif Hansen ønsker valg.

Dirigenten konstaterede at Karin og Leif er valgt

 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

  • Per Rasmussen Hansen, ønsker genvalg.
  • Per Søgaard ønsker genvalg.
  • Som revisorsuppleant ønsker Hanne Hundrup Jonsen genvalg

Dirigenten konstaterede at Per Hansen, Per Søgaard og Hanne er valgt

.

 

10) Eventuelt.

Leif orienterede om rejsen til Barlinek, Vibeke orienterede om rejsen til Sverige og Gerd orienterede om  status for Højskoleopholdene og krydstogtet

 

 

Herefter sluttede Dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden

 

 

Sign 28. februar 2023

 

Aase Knudsen                                                              René Christiansen

Dirigent                                                                         Referent

 

 I bestyrelsen:

 

Vibeke Davids                    Gerd E. Bøwig                    Lene Thorning Klaaby

 

 

René Christiansen                                                        Susanne Smith-Petersen

 

Suppleanter:

 

Leif Hansen                                                                   Karin Petersen

 

Revisorer:

 

Per Søgaard                     Per Rasmussen Hansen                    Suppleant: Hanne Hundrup Jonsen                                                                                                                           opdateret d. 4. marts 2023

 


Nyeste kommentarer

04.10 | 12:28

Hej Vil gerne melde mig i jeres rejseklubben , tak Venlig hilsen Bo...

23.08 | 12:51

02.08 | 21:09

Jeg kunne godt tænke mig, at blive medlem af klubben. Med venlig hilsen Hanne

Jeg ønsker at blive medlem af klubben

08.02 | 17:44

Det var flot beskrevet, lige som vi oplevede det. En masse indtryk på...