Generalforsamling 2020

 

Frederikssund Seniorrejseklub

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 28. februar 2020 kl. 13.00  i Elværket i Frederikssund.

 

 

Formand, Vibeke Davids, bød hjertelig velkommen til samtlige 139 deltagere og til de nye medlemmer samt en speciel velkomst til æresmedlem Erik Zangenberg.

 

1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Benny Sebber Larsen.

Godkendt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig

 

2) Valg af stemmetællere.

Forslag om at Knud Jensen og Jens Erik Langkow blev valgt som stemmetællere.

Godkendt

 

3) Formandens beretning.

Formandens skriftlige beretning:

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til Frederikssund Seniorrejseklubs generalforsamling 2020. Specielt velkommen til de nye medlemmer, som deltager for første gang og en speciel velkomst til vores æresmedlem Erik Zangenberg.

Bestyrelsen:

Efter generalforsamlingen 2019 konstituerede bestyrelsen sig således: formand Vibeke Davids, næstformand Poul Breitenstein, kasserer Gerd Bøwig og sekretær René Christiansen samt bestyrelsesmedlem Leif Hansen og Elsebeth Bruun og Niels Mejnert som suppleanter.

Foruden generalforsamlingen og dialogmødet har bestyrelsen i 2019 afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Hertil kommer orienterings/tilmeldingsmøder, formøder og evalueringsmøder til de 9 rejser, klubben har arrangeret i 2019.

Derudover var vores tidligere formand Erik Zangenberg så venlig at lave en meget efterspurgt Juletur til Berlin og nogle af os tog i egne biler på Højskole i Odder, selvom turen officielt blev aflyst i rejseklubbens regi på grund af manglende tilslutning.

Derfor er der ikke noget at sige til, at nogle fra bestyrelsen har følt, at vi i perioder nærmest har boet på Elværket. Lisa har tilbudt mig en seng, men jeg har indtil videre pænt takket nej.

Medlemmerne:

Rejseklubben havde ved udgangen af 2019 272 medlemmer. Det er lidt færre end ved udgangen af 2018, hvor vi havde 291 medlemmer.

Vi ved af erfaring, at der i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen kommer en del udmeldelser. De fleste giver som begrundelse at de ikke magter at rejse mere. Derudover må vi slette en del medlemmer på grund af manglende kontingentbetaling. I de seneste år har vi gennemsnitligt haft en medlemstilbagegang på ca. 40 stk. i første kvartal. Der kommer dog hele tiden nye medlemmer til og hidtil har de nogenlunde kunnet opveje udmeldelserne.

For at vi kan holde vores medlemsbase opdateret, beder vi jer om at give et medlem af bestyrelsen besked, hvis I skifter adresse, mailadresse eller telefonnummer.

 

Rejseaktivitet:

Heldigvis har medlemmerne været meget flittige til at rejse med os i 2019.

31 deltog på turen til Paris først i maj

18 deltog på turen til Tjekkiet også i maj

19 deltog på turen til Harzen i juni

23 deltog i turen til Skotland i august

29 deltog i turen til Ærø også i august

32 deltog i turen til Den polske riviera i september

22 deltog i turen til Durofloden også i september

12 deltog i turen til Balkan i oktober

22 deltog i juleturen til Berlin i november

10 deltog i nytårsturen til Tyskland i december/januar.  

 

Det vil sige, at der i alt har været 218 deltagere på vores 10 rejser. Det er over 75 % af vores medlemmer, som har været med på rejser. Jeg ved godt, at flere har rejst mere end en gang, men jeg synes nu alligevel, at det er imponerende.

I 2020 har der ikke været helt så stor interesse for de udbudte rejser. 3 rejser har vi måttet lade udgå på grund af for ringe tilslutning, men vi har dog stadig 7 stk. at byde på. Over nytåret 2019/2020 prøvede vi som noget nyt at lave en nytårstur til Tyskland. Det var en rigtig dejlig oplevelse for deltagerne, så vi håber, at mange flere vil tage med på turen over nytåret 2020/2021.

Til bestyrelsens store forundring har medlemmerne især ønsket at komme med på vores 2 ture til Sverige. Det havde vi ikke lige set komme.

Vi håber på, at de rejser, vi trods alt gennemfører, vil blive vellykkede og beder om input fra medlemmerne til rejser i 2021, så vi kan ramme jeres smag lidt bedre til næste år. Der er et stort forarbejde i at arrangere en rejse, hvad enten den bliver til noget eller ej, så derfor vil vi jo helst lave rejser til steder, hvor medlemmerne ønsker sig at komme hen.

 

Dialogmødet 2019:

Dialogmødet i 2019 var som sædvanlig velbesøgt. Vi kan oplyse, at dialogmødet i 2020 vil blive afholdt den 30. oktober, så I allerede nu kan sætte x i kalenderen.

 

Medlemskontingent:

Medlemskontingentet blev sidste år forhøjet til DKK 125,00 pr. person pr. år uden det gav anledning til de helt store sværdslag.

 

Tilmeldingsgebyr:

Ved tilmelding til en rejse opkræver rejseklubben et tilmeldingsgebyr på DKK 100,00 pr. person. Beløbet dækker udgifter til for- og evalueringsmøde og måske til en forfriskning undervejs på turen. Tilmeldingsgebyret refunderes ikke, hvis man efterfølgende melder fra til turen.

Nogle medlemmer har desværre forvekslet tilmeldingsgebyret med medlemskontingentet og troet, at de havde betalt kontingent, når de havde betalt tilmeldingsgebyr. Den misforståelse vil jeg gerne hermed prøve at rette.

 

Hjemmesiden:

Oplysninger om Frederikssund Seniorrejseklubs aktiviteter kan findes på vores hjemmeside, som hedder www.seniorrejseklub.dk. Hjemmesiden holdes løbende opdateret og vi kan se, at den bliver flittigt benyttet, hvilket vi er meget glade for. På hjemmesiden lægges bl.a. rejseberetninger fra turene og de såkaldte ”klassebilleder”.

 

Rejseklubbens fremtid:

Som jeg sagde tidligere, håber bestyrelsen med jeres hjælp på, at vi sammen kan finde nogle rejsemål, som vores medlemmer vil finde interessante. Vi håber også, at nye, yngre kræfter vil give et nap med i bestyrelsesarbejdet. Hvis du er interesseret i at deltage aktivt i bestyrelsen, hører vi gerne fra dig. Vi skulle jo nødigt ende der, hvor alle har lyst til at rejse, min ingen har lyst til at have arbejdet med at lave rejserne.

 

Afslutning:

Til slut vil jeg gerne sige medlemmerne tak for jeres mange positive tilbagemeldinger og jeres store opbakning til rejseklubben. Jeg kender ikke mange klubber, hvor over halvdelen af medlemmerne møder op til generalforsamlingen.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Alle yder en god arbejdsindsats hver på deres plads og jeg føler, at vi supplerer hinanden godt.

Til sidst en særlig tak til dig Niels for dine mange års arbejde i rejseklubben. Du er ofte kommet med rejser til steder, som vi andre ikke lige havde tænkt på. Det er der kommet mange spændende ture ud af, som jeg ved, at vores medlemmer med stor fornøjelse har deltaget i.

Også tak for samarbejdet til Bjørn Nielsen, der har valgt at stoppe som revisor.

 

Der var ingen fra salen som havde spørgsmål og bemærkninger til beretningen. Vibeke oplyste slutteligt at der var orienterings- og tilmeldingsmøde til Nytårsturen 2020/2021 i Elværket den 10. marts. 2020.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

4) Kassereren fremlægger årsrapport som var udleveret.

Kassererens skriftlige beretning:

 

Driftsregnskabet:

Den grå kolonne er årsregnskabet for 2018, denne kolonne er sat ind, så det er muligt at sammenligne tallene mellem 2018 og 2019.

 

 

Indtægter:

Kontingent denne indtægt kan svinge lidt fra år til år.

 

Udgifter:

Administration. Derfor er der en merudgift på kr. 3.237,51 i forhold til 2018. Dette skyldes at bestyrelsen selv klarer flere opgave via deres egen pc, og det giver et større forbrug af papir og toner/blæk.

 

Der var et ønske fra bestyrelsen at generalforsamlingen og dialogmødet blev splittet op i regnskabet, således at man kan se hvad udgifterne er til de store arrangementer som rejseklubben afholder for medlemmerne.

Samlet er der til begge afholdte møder brugt kr. 14.940,78 altså lidt mindre i forhold til 2018.

Tilmeldingsgebyr:

Da bestyrelsen har været nødt til at aflyse flere rejser i 2019 er tilmeldingsgebyret til de afholdte rejser væsentlig mindre i 2019 end i 2018.

 

Klubbladet:

Der blev købt en del frimærker i 2018 som ikke blev brugt disse er blevet brugt i 2019.

 

Driften gav et underskud på kr. -8.455,45. der er kr. 2.654,55 mindre end i 2018.

 

Balancen

Aktiver:

Man kan i balancen se på saldi for driftskontoen samt reservekontoen hvad saldoen var pr. 31/12 2019

Med hensyn til rejsekonti kr. 10.687,99, fremgår det meget klart hvad der er indbetalt samt modtaget af frirejse på de enkelte rejsekonti, penge som skal bruges på diverse for og evalueringsmøder på rejserne i 2020.

Tilmeldingsgebyr er kr. 100,00 pr. rejse pr. person. Tilmeldingsgebyret tilbage ikke hvis man melder afbud til en rejse.

Passiver:

Formuen på reservekonto viser i Note 1 hvor meget overskud den enkelte rejse i 2019 har givet. Samlet gav alle rejserne et overskud på kr. 11.747,42.

Aktiver og passiver stemmer

Revisionen d. 9/1 2020 gav ikke anledning til bemærkninger

 

Til sidst har jeg en bøn, det er vigtigt, at alle medlemmer ved diverse indbetalinger huske at skrive deres medlemsnummer, der er flere medlemmer som hedder det samme og jeg vil gerne kunne notere en indbetaling på det rigtige medlem.

Jeg har et andet problem, der er nogle som indbetaler for hinanden, det er jo fint nok, men her SKAL der altså stå et medlemsnummer samt navn på den som man indbetaler for. Oplysningerne i banken viser kun navn på den som indbetaler, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget.

 

Der var ingen fra salen som havde spørgsmål og bemærkninger til gennemgangen af regnskabet og beretningen

 

Regnskabet og beretningen blev herefter godkendt.

 

5) Indkomne forslag.

Dirigenten kunne, efter at have spurgt formanden, konstatere at der ikke var indsendt forslag og ej heller forslag fra salen.

 

6) Fastsættelse for kontingent for 2021.

Bestyrelsen foreslå uændret kontingent på 125 kr.

Godkendt

 

I forbindelse med nedenstående valg til bestyrelsen, blev dirigenten nødt til at suspendere generalforsamlingen i 10 minutter idet der blev skabt forvirring om valgprocedure, ved at andre kandidater havde meldt sig som kandidat til bestyrelsen og som suppleant. Dirigenten fik generalforsamlingens tilslutning til at stemme ved håndsoprækninger.

 

7) Valg til bestyrelsen.

På valg er:

  • Vibeke Davids som ønsker genvalg. Der var ingen modkandidat. Vibeke Davids blev valgt
  • Gerd Bøwig som ønsker genvalg. Der var ingen modkandidat. Gerd Bøwig blev valgt.
  • René Christiansen som ønsker genvalg. Lene T. Klaaby opstiller. René Christiansen blev valgt.

 

8) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

På valg er:

  • Niels Mejnert, ønsker ikke genvalg.
  • Elsebeth Bruun, ønsker genvalg. Der var ingen modkandidat. Elsebeth Bruun blev valgt
  • Bestyrelsen foreslår Kirsten Østergaard Bertelsen. Lene T. Klaaby opstiller

Kirsten Østergaard Bertelsen får 70 stemmer og Lene T. Klaaby fik 39 stemmer. Dirigenten konstaterer, at Kirsten Østergaard Bertelsen er valgt.

 

9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

  • Som revisor Bjørn Nielsen, ønsker ikke genvalg
  • Som revisor Per Hansen, ønsker genvalg. Godkendt

Bestyrelsen foreslår Karin Petersen. Karin Petersen var ikke tilstede og dirigenten besluttede at pågældende derfor ikke kunne vælges. Formanden foreslog så, at kandidaten til suppleantposten Raija Oldrup blev valgt som revisor. Raija Oldrup bekræftede at opstille som revisor. Raija Oldrup blev valgt.

 

  • Revisorsuppleant Asty Skov Christensen ønsker ikke genvalg.

 Da Raija Oldrup er valgt som revisor, og der ikke var andre kandidater foreslog René Christiansen at Per Søgård vælges som revisorsuppleant. Per Søgård blev godkendt af generalforsamlingen.

  

10) Eventuelt.

Ingen ønskede ordet udover at rejseansvarlige om turen til Højskolen i Nørre Nisum og Knud Jensen om etablering af flere flyrejser

Formanden takkede Niels for sit arbejde i bestyrelsen og de seneste 2 år som suppleant, samt Bjørn som revisor med gode flasker vin.

 

Efter at dirigenten også fik et tak for sin rolle og modtog en god flaske fra formanden, takkede dirigenten generalforsamlingen kl. 14.15 for god ro og orden under mødet.

 

Benny Sebber Larsen.                                                 René Christiansen

Dirigent                                                                         Referent

 

Hvis man ønsker at se referatet med underskrift af dirigenten og referanten bedes man kontakt formand Vibeke Davids.

                      

I bestyrelsen:

Poul L. Breitenstein                                  Vibeke Davids                    Gerd E. Bøwig

  

René Christiansen                                   Leif Hansen

 

Suppleanter:

Elsebeth Bruun                                        Niels Mejnert

 

                                                                                                opdateret d. 5/3 2020

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.11 | 15:31

jEG ØNSKER AT BLIVE MEDLEM AF KLU BB EN

...
14.11 | 13:45
Ærø 2021 har modtaget 5
14.11 | 13:39
Rejseklubben har modtaget 21
10.11 | 09:13
Kommende rejser har modtaget 11
Du kan lide denne side