Generalforsamling

SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND

 Formandens beretning for 2017 ved Generalforsamlingen i februar 2018.

 Velkomst:

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til denne generalforsamling.

En speciel velkomst skal lyde til vores æresmedlem Erik Zangenberg og til de mange nye medlemmer, der er med for første gang.

 Bestyrelsen:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Poul Breitenstein, næstformand Niels Mejnert, kasserer Anny Fosborg, sekretær Vibeke Davids og bestyrelsesmedlem Guri Bjerregaard samt Elsebeth Bruun og Gerd Bøwig som suppleanter.

Bestyrelsen har holdt 12 møder - en generalforsamling, et dialogmøde og 10 bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager i alle møder og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

 Medlemmerne:

Vi har i 2017 haft en lille fremgang i medlemstallet. Vi er ved udgangen af 2017 305 (299) medlemmer. Vi har i året fået 61 nye medlemmer, mens 40 enten selv har ønsket udmeldelse eller er blevet meldt ud.

Af de 40 der måtte slettes på grund af manglende kontingent betaling, er nogle heldigvis kommet tilbage efter at have betalt. Det er klubbens politik, at der ikke sendes rykkerskrivelser ud for manglende kontingent. Kontingentet for 2018 skal nu være betalt den 18. februar, så medlemmer med manglende betaling vil blive udmeldt på bestyrelsesmødet i maj eller juni måned.

Det ville være rart, hvis medlemmer, der ikke mere ønsker medlemskab, lige sender besked om udmeldelse. Husk det også ved ændring af e-mail adresse og tlf.nr. Flere og flere får mobilt telefonnummer til afløsning af fastnettelefonen.

Giv besked til et af bestyrelsesmedlemmerne, på en mail, så vores medlemsbase hele tiden er ajour.

 

 Rejsevirksomheden 2017:

Klubben har i 2017 gennemført 8 rejser med i alt 190 deltagere.Det svarer til ca. 61 % af medlemmerne, og heraf har flere været med på rejser mere end en gang

190 deltagere er mere (ca. 25 %) end i 2016, hvor 152 rejste.

Rejserne fordeler sig således:

 - Stockholm 33

- Krakow 41

- Nordjylland/Læsø 16

- Andalusien 38

- De Norske Fjelde 12

- Island 17

- Sicilien 20

- Askov Højskole 13

- Juletur udgået

 Dialogmødet:

Dialogmødet er et værdifuldt møde, fordi mere end halvdelen af medlem-merne møder op.

Det er på dette møde, hvor der fremlægges de rejsemål, som bestyrelsen er enige om at foreslå, og gerne vil arbejde videre med som næste års rejser.

På dialogmødet har medlemmerne mulighed for på et skema, at afkrydse den eller de rejser som bestyrelsen foreslår som værende interessante, og samtidig opføre egne rejseforslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med i 2018.

Afkrydsningsskemaet eller lad os kalde det ”interesseskemaet” vil bestyrelsen gennemgå for egne forslag og medlemmernes forslag.

På dialogmødet i oktober modtog vi 103 interesseskemaer retur med 27 medlems rejseforslag. De indgår som inspiration ved vores næste planlægning

Skemaet danner endvidere grundlag for afholdelse af informationsmøder for de medlemmer, der har givet udtryk for evt. deltagelse i en rejse.

Alle der har sat X ved et rejseforslag, der lyder tillokkende og gerne vil høre mere, bliver inviteret til et informationsmøde, så snart der fra rejsebureauet foreligger flere detaljer om rejsen.

 Dialogmødet med rejseforslag for 2019 bliver afholdt den 26. oktober her i El-værket.

 Evaluering af rejser:

Bestyrelsen fortsætter med at evaluere de enkelte rejser. Det er en vigtig information til bestyrelsen om, der bør ske justeringer i udbuddet af rejser, indhold og priser på rejserne.

Normalt afholdes der efter hver rejse et efterfølgende evalueringsmøde, således at hver enkelt rejsedeltager kan se det samlede resultat.

 Rejseklubgebyr:

Ved tilmelding til en rejse opkræves der et gebyr på 100 kr. pr. person, der dækker mødevirksomhed og små fornødenheder til rejse deltagerne.

Frirejser, som klubben i nogle tilfælde kan opnå hos rejseselskaberne, anvendes også til glæde for deltagerne, som f.eks. hel eller delvis betaling for bus transport til lufthavnen. Rejserne skal som hovedregel hvile i sig selv. Vi prøver, men det kan ikke i alle tilfælde undgås, som I også kan se ud af regnskabet senere.

 Medlemskontingentet

Medlemskontingentet, ikke at forveksle med klubkontingentet er, og har nu i 15 år været 100 kr. pr. person.

Bestyrelsen vil på kommende møder drøfte en evt. kontingentstigning. Vi skal ikke spare store summer op, men set i lyset af stigende portoudgifter og trykkeudgifter til vores klubblad føler vi, at vi skal være på forkant med det økonomiske.

 Rejseinformation:

Klubbens blad ”Rejseinformation” er vores bedste kontakt til medlemmerne. Bladet er blevet udsendt 3 gange i 2017. Vi får nu trykt bladet ude i byen hos Bjerre tryk, da vi ikke mere har muligheden for trykning af så mange eksemplarer lokalt.

Vi får trykt ca. 300 eksemplarer; et antal sendes til medlemmerne og resten fordeles forskellige steder i Frederikssund bl.a. her i El-værket og på Lundebjerggård.

 Vi er opmærksomme på, at der går mindst 8 hverdage med PostNord og at portoen nu er 9,- kr. pr. brev. Selvom det tidligere har været drøftet,

 om bladet alene skulle udsendes pr. mail, så er det indtil nu ikke en løsning, som er ønskelig for alle.

Flere af vores medlemmer har ikke en e-mail, og er derfor udelukket elektronisk, og flere vil gerne have det trykte program i hånden. Bestyrelsen er opmærksom på problemet, men vil se tiden an.

 Hjemmesiden:

Rejseklubben har sin egen hjemmeside www.seniorrejser.dk.

Gerd Bøwig har i det sidste år arbejdet med klubben hjemmeside. Den er nu udbygget sådan, at den bl.a. indeholder oplysninger om, hvordan man bliver medlem, hvad er årskontingentet, klubgebyret ved tilmelding til en rejse osv.

Siden skal være så informativ, at alle kan se rejseoplysninger, referater og billeder fra rejser, orienterings- og evalueringsmøder og indkaldelse til andre møder, der holdes.

Klubbens blad ”Rejseinformation” lægges ind, så alle kan se udbuddet af de rejser, som klubben har besluttet.

Endvidere vil klubbens egen rejsearrangør sørger for, at der bliver lavet et referat af turen, som kan lægges ind på hjemmesiden sammen med et eller flere billeder.

Det er hensigten, der skal ligge referater bagudrettet for 5 år.

Bestyrelsen arbejder løbende med at revidere og gøre siden bedre, så når ikke medlemmer læser siden, får lyst til at melde sig ind i rejseklubben.

 Rejseåret 2018 og fremover:

Som vedtægterne foreskriver, vil bestyrelsen fortsætte med at finde rejser, som passer til medlemmernes forventninger, både med hensyn til pris, kvalitet og destination samt at opfylde ønskerne om socialt samvær og tryghed, så alle, der rejser med klubben føler sig velkommen.

 Der har været holdt informations-/tilmeldingsmøder for de fleste rejser.

Hvis der stadig skulle være interesserede, kan henvendelse ske til klubbens rejseansvarlige for nærmere information om ledige pladser.

 Under punktet eventuelt vil de bestyrelsesmedlemmer, hvor der stadig er ledige pladser få lejlighed til at reklamere for sine rejser. Niels Mejnert vil på lærredet vise turene på en power point.

 Vi er en 60+ rejseklub, så vi skal være trygge på rejserne og i hinandens selskab.

Det er stadig væsentligt for bestyrelsen, at alle rejser udgår fra Frederikssund Station. Hvis det er en fly-rejse bliver der arrangeret bustransport til

Lufthavnen og hjem igen. Ved busrejser skal afgangen og hjemkomsten ligeledes være Frederikssund Station.

 Afslutning:

Tak til medlemmerne for samarbejde og for jeres mange positive tilbagemeldinger og jeres opbakning til rejseklubben.

Tak til jer alle for at I mødte op i dag.

 Til bestyrelsesmedlemmerne: tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen.

 

 

Referat generalforsamling 2018

 

Referat fra generalforsamling afholdt den 23. februar 2018 i Elværket Frederikssund.

 

Formanden Poul Breitenstein bød velkommen til Rejseklubbens 14 generalforsamling. En særlig velkomst til vores æresmedlem og tidligere formand Erik Zangenberg samt til de nye medlemmer, som deltog for første gang. Der var igen i år fint fremmøde, idet 161 medlemmer havde tilmeldt sig.

 

1. Valg af dirigent

Benny Sebber Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Benny takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

2. Valg af stemmetællere

Preben Svendsen og Jørgen Kristensen blev valgt.

 

3. Formandens beregning

Er vedlagt referatet som bilag.

Bestyrelsen blev præsenteret. Der har i 2017 været afholdt 10 bestyrelsesmøder. Medlemstallet ved udgangen af 2017 var 305 mod 299 i 2016. Vi har i 2017 fået 61 nye medlemmer.

Der lød en opfodring fra formanden til medlemmerne om at oplyse rejseklubben om ændringer af e-mailadresser samt sletning af fastnettelefonnumre og nye mobiltelefonnumre.

Rejseaktiviteten har i 2017 været stor. Der er gennemført 8 rejser med i alt 190 deltagere – 25% flere end i 2016, hvor deltagerantallet var 152. Det svaret til ca. 61% af vores medlemmer har rejst med os i 2017. Heraf har flere været med på rejser mere end en gang.

Dialogmødet i 2017 var som sædvanlig velbesøgt, idet flere end halvdelen af medlemmerne mødte op.

Dialogmødet i år vil blive afholdt den 26. oktober 2018 i Elværket.

Medlemskontingentet har været uændret i de seneste 15 år. På grund af stigende portoudgifter og udgifter til trykning af medlemsbladet vil bestyrelsen på et kommende møde drøfte behovet for en eventuel kontingentstigning i 2020.

Ansvaret for opdatering af hjemmesiden er overtaget af Gerd Bøwig. Den bliver løbende opdateret med rejseoplysninger, mødedatoer osv. Endvidere kan klubbens blad nu ses på hjemmesiden.

Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for opbakningen og mange positive tilbagemeldinger og bestyrelsen for arbejdet og samarbejdet.

Formandens beretning blev godkende uden bemærkninger.

 

4. Kassereren fremlægger regnskab

Formanden startede med at beklage, at der i det udleverede regnskab havde indsneget sig en regnearksfejl.

Kontingentindbetalingerne skulle rettelig være DKK 29.400 + forudbetalte kontingenter for 2018 DKK 1.100, i alt DKK 30.500. Således rettet stemmer driftsregnskabet på saldoen DKK 41.968,33.

Anny Fosborg gennemgik regnskabet, som udviste et underskud på DKK 11.468,33. Rejsekontiene viste et overskud på DKK 8.372,63, som kassereren bad om generalforsamlingens tilladelse til at overføre til reservekontoen.

Bemyndigelsen blev givet og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Sluttelig meddelte Anny sin afgang som kasserer efter 14 år på posten. Hun forbliver dog som menigt medlem af bestyrelsen i alt fald et år endnu.

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg er Niels Mejnert, Vibeke Davids og Guri Bjerregaard. Niels Mejnert og Guri Bjerregaard ønskede ikke genvalg.

Til de 2 ledige bestyrelsesposter blev foreslået Gerd Bøwig og René Christiansen.

Vibeke Davids, Gerd Bøwig og René Christiansen blev valgt med akklamation.

 

7. Valg af 2 suppleanter

På valg er Gerd Bøwig og Elsebeth Bruun.

Elsebeth Bruun blev genvalgt og Niels ”byttede plads” med Gerd som suppleant/bestyrelsesmedlem.

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er Ole Jensen og Inge Højsgaard og Asty Skov Christensen. Ole Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Bjørn Nielsen. Inge og Bjørn blev valg som revisorer og Asty blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

9. Fastsættelse af kontingent for 2019

Kontingentet for 2019 blev fastsat uændret til DKK 100 pr. person.

 

10. Eventuelt

Et medlem foreslog, at medlemsbladet kunne udsendes på mail for at spare porto. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at adressen på hjemmesiden i bladet var forkert. Den er rettelig www.seniorrejseklub.dk. Det vil blive rettet i de fremtidige blade.

 

Til slut takkede formanden for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen med at oplyse, at rejseklubben herefter som sædvanlig, ville være vært ved på 2 stk. smørrebrød og et glas vin.

 

Frederikssund den 25. februar 2018

 

Referent                                                                                             Dirigent

 

Vibeke Davids Hansen                                                                    Benny Sebber Larsen

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Poul | Svar 30.01.2018 16.34

Flot klaret Gerd

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.03 | 13:59

Ja ! De ser søde ud ! Alle de seniorer" ! --Så, gudskelov AT: De, findes !--Jeg kan lide at vide! Hvorfra de forskellige rejsedeltager kommer fra ! --Så, det ik

...
30.01 | 16:34

Flot klaret Gerd

...
16.10 | 10:56
Rejseklubben har modtaget 9
16.10 | 00:40
Alsace 2018 har modtaget 1
Du kan lide denne side