Generalforsamling 2019

Som nævnt tidligere afholder Rejseklubben generalforsamling fredag den 28. februar 2020 kl. 13,00. Mødet afholdes i El-værket i Frederikssund.

Det er på generalforsamlingen medlemmerne har mulighed for at påvirke klubbens arbejde. Sæt allerede nu Xi kalenderen.

  

Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der vil medvirke til at gøre en indsats for rejseklubben som bestyrelsesmedlem eller suppleant om at melde sig.

Interesserede kandidater kan melde sig til formand Vibeke Davids i god tid forud for generalforsamlingen.

                                                                                       opdateret d. 20-10 2019 - geb

 

 

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 22. februar 2019 kl. 13.00  i Elværket i Frederikssund.

 

Formanden, Poul L. Breitenstein, bød hjertelig velkommen til samtlige 142 deltagere og en speciel velkomst til æresmedlem Erik Zangenberg.

1) Valg af dirigent.

Formanden foreslog Benny Sebber Larsen.

Godkendt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var beslutningsdygtig

2) Valg af stemmetællere.

Forslag om at Knud Jensen og Jens Langskov blev valgt som stemmetællere.

Godkendt

3) Formandens beretning.

Formandens skriftlige beretning:

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til denne generalforsamling.

En speciel velkomst skal lyde til vores æresmedlem Erik Zangenberg og til de mange nye medlemmer, der er med for første gang.

Rejseklubben blev oprettet af vores nu æresmedlem med medlem nr. 1 Erik Zangenberg i december 2003, så rejseklubben havde 15 års jubilæum i december 2018, og dette møde er så det første efter jubilæet.

Bestyrelsen:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Poul Breitenstein, næstformand Vibeke Davids, kasserer Gerd Bøwig, sekretær René Christiansen og bestyrelsesmedlem Anny Fosborg samt Elsebeth Bruun og Niels Mejnert som suppleanter.

I oktober fik vi besked på af Anny Fosborg ikke mere ønskede at være med i bestyrelsen, hvorfor Elsebeth Bruun som 1. suppleant indtog Annys plads i bestyrelsen.

Formanden har været på besøg hos Anny med en afskedsgave fra rejseklubben samt takkede Anny for hendes indsats siden rejseklubbens start.

Bestyrelsen har holdt 13 møder - en generalforsamling, et dialogmøde og 11 bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager i alle møder og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemmerne:

Vores medlemstal ligger stabilt på plus/minus 300. I dag er vi 291 medlemmer.

Nye medlemmer opvejer dem der enten selv har ønsket udmeldelse eller er blevet meldt ud på grund af manglende kontingent betaling. Nogle af de som bestyrelsen har slettet, er heldigvis kommet tilbage efter at have betalt. Det er klubbens politik, at der ikke sendes rykkerskrivelser ud for manglende kontingent.

Kontingentet skal fremovervære betalt senest den 31. januar for et kommende år.

Det kontingentet som nye medlemmer, der er indmeldt efter 15. oktober, har betalt, gælder både for resten af indmeldelsesåret og det efterfølgende år.

Medlemmer med manglende betaling vil blive udmeldt på bestyrelsesmødet i maj eller juni måned. Men husk; det vil lette bestyrelsens arbejde, hvis de medlemmer, der ikke mere ønsker medlemskab, lige sender besked om udmeldelse.

Det gælder også ved ændring af e-mail adresse, postadresse og tlf.nr. Flere og flere får mobilt telefonnummer til afløsning af fastnettelefonen.

Giv besked til et af bestyrelsesmedlemmerne, på en mail, så vores medlemsbase hele tiden er ajour.

 

Rejsevirksomheden 2018:

Klubben har i 2018 gennemført 6 rejser med i alt 170 deltagere. Det svarer til godt. 58 % af medlemmerne, og heraf har flere været med på rejser mere end en gang

Rejserne fordeler sig således:

- Madeira – 32 deltagere

- Baltikum – 34 deltagere

- Sydengland & Cornwall – 15 deltagere

- Bornholm – 20 deltagere

- Alsace/Vinruten – 40 deltagere

- Højskoleophold – 29 deltagere

- Juletur – udgik

- Lissabon - udgik

- Rhinen i Flammer - udgik

- Sort Sol/Sønderjylland– udgik

Dialogmødet:

Dialogmødet er et værdifuldt møde, fordi mere end halvdelen (176) af medlemmerne møder op.

Det er på dette møde, hvor der fremlægges de rejsemål, som bestyrelsen er enige om at foreslå, og gerne vil arbejde videre med som næste års rejser.

På dialogmødet har medlemmerne mulighed for på et skema, at afkrydse den eller de rejser som bestyrelsen foreslår som værende interessante, og samtidig opføre egne rejseforslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med i 2020.

Afkrydsningsskemaet eller lad os kalde det ”interesseskemaet” vil bestyrelsen gennemgå for egne forslag og medlemmernes forslag.

På dialogmødet i oktober modtog vi 127 interesseskemaer retur som også indeholdt flere medlems rejseforslag. De indgår som inspiration ved vores næste planlægning. Afkrydsning på skemaet er vigtigt, idet skemaet danner grundlag for invitationer til informationsmøder/tilmeldingsmøder for de medlemmer, der med et kryds har givet udtryk for evt. deltagelse i en rejse.

Alle der har sat kryds ved et rejseforslag, der lyder tillokkende, og gerne vil høre mere, bliver inviteret til et informationsmøde/tilmeldingsmøde, så snart der fra rejsebureauet foreligger flere detaljer om rejsen.

Dialogmødet med rejseforslag for 2020 bliver afholdt fredag den 1. november 2019 her i El-værket.

Evaluering af rejser:

Bestyrelsen fortsætter med at evaluere de enkelte rejser. Det er en vigtig information til bestyrelsen om, der bør ske justeringer i udbuddet af rejser, indhold og priser på rejserne.

Normalt afholdes der efter hver rejse et efterfølgende evalueringsmøde, således at hver enkelt rejsedeltager kan se det samlede resultat.

Medlemskontingentet:

Medlemskontingentet, ikke at forveksle med tilmeldingsgebyr er, og har nu i 15 år været 100 kr. pr. person.

Bestyrelsen har drøftet en kontingentstigning. Selvom vi ikke skal ikke spare store summer op, men set i lyset af stigende portoudgifter og trykkeudgifter til vores klubblad føler vi, at vi skal være på forkant med det økonomiske, der derfor foreslås i år en kontingentstigning på 25 kr. til 125 kr. fra 2020.

Tilmeldingsgebyr:

Ved tilmelding til en rejse opkræves der et gebyr på 100 kr. pr. person, der dækker mødevirksomhed og små fornødenheder til rejse deltagerne.

Frirejser, som klubben i nogle tilfælde kan opnå hos rejseselskaberne, anvendes også til glæde for deltagerne, dels på rejserne eller som f.eks. hel eller delvis betaling for bus transport til lufthavnen. Rejserne skal som hovedregel hvile i sig selv. Vi prøver, men det kan ikke i alle tilfælde undgås, som I også kan se ud af regnskabet senere. Overskud fra rejserne bliver senere overført til reservekontoen.

Rejseinformation:

Klubbens blad ”Rejseinformation” er vores bedste kontakt til medlemmerne. Bladet er blevet udsendt 2gange i 2018. Vi laver selv al layout til bladet, med får det trykt hos Bjerre tryk, da vi ikke mere har muligheden for trykning af så mange eksemplarer.

Vi får trykt ca. 300 eksemplarer; et antal sendes til medlemmerne og resten fordeles forskellige steder i Frederikssund bl.a. her i El-værket og på Lundebjerggård.

Vi er opmærksomme på, at der går op til mindst 10 - 12 hverdage med Post Nord og at portoen nu er 10,- kr. pr. brev. Selvom det tidligere har været drøftet, om bladet alene skulle udsendes pr. mail, så er det indtil nu ikke en løsning, som er ønskelig for alle.

af vores medlemmer har ikke en e-mail, og er derfor udelukket elektronisk, og flere vil gerne have det trykte program i hånden. Med vi bliver nok nød til tage fat på det og træffe en afgørelse inden for en overskuelig fremtid. 

Hjemmesiden:

Som I ved har rejseklubben sin egen hjemmeside www.seniorrejser.dk.

Vi arbejder løbende med at hjemmesiden er så informativ som muligt. Den er nu udbygget sådan, at den bl.a. indeholder oplysninger om, hvordan man bliver medlem, hvad er årskontingentet, klubgebyret ved tilmelding til en rejse osv.

Endvidere kan man se kan se rejseoplysninger, referater og billeder fra rejser, orienterings- og evalueringsmøder og indkaldelse til andre møder, der holdes.

Klubbens blad ”Rejseinformation” lægges ind, så alle kan se udbuddet af de rejser, som klubben har besluttet.

Endvidere vil klubbens egen rejsearrangør sørge for, at der bliver lavet et referat af turen, som kan lægges ind på hjemmesiden sammen med et eller flere billeder.

Det er hensigten, der skal ligge referater bagudrettet for 5 år.

Vi håber, at når ikke medlemmer læser siden, får lyst til at melde sig ind i rejseklubben.

Rejseåret 2019 og fremover:

Som vedtægterne foreskriver, vil bestyrelsen fortsætte med at finde rejser, som passer til medlemmernes forventninger, både med hensyn til pris, kvalitet og destination samt at opfylde ønskerne om socialt samvær og tryghed så alle, der rejser med klubben føler sig velkommen.

Vi gør dog opmærksom på, at den enkelte selv skal være opmærksom på, om rejsen kræver større mobilitet end man selv kan klare. Vi hjælper hinanden i stor udstrækning, men kan ikke forvente, at de andre deltagere i rejsen vil være tilfreds med eventuelle forsinkelser.

Vi er en 60+ rejseklub, så vi skal være trygge på rejserne og i hinandens selskab.

Der har været holdt informations-/tilmeldingsmøder for de fleste rejser.

Hvis der stadig skulle være interesserede, kan henvendelse ske til klubbens rejseansvarlige for nærmere information om ledige pladser.

Det er stadig et must for bestyrelsen, at alle rejser udgår fra Frederikssund Station. Hvis det er en flyrejse bliver der arrangeret bustransport til Lufthavnen og hjem igen. Ved busrejser skal afgangen og hjemkomsten ligeledes være Frederikssund Station.

Vi beklager at rejserne nogle gange har et meget tidligt afrejsetidspunkt, men det har vi ikke nogen indflydelse på

Afslutning:

Tak til medlemmerne for samarbejde og for jeres mange positive tilbagemeldinger og jeres opbakning til rejseklubben.

Tak til jer alle for at I mødte op i dag.

Til bestyrelsesmedlemmerne: tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen.”

 

Til beretningen blev der spurgt til hvorfor Højskoleopholdet til Odder i perioden den 16.6-22.6. 2019 var aflyst. Den rejseansvarlige, Gerd E. Bøwig, forklarede begrundelsen for aflysningen, bl.a. med de større merudgifter til transport end forventet, hvilket blev taget til efterretning.

En tilmeldt til Odder-Højskole turen kunne ikke helt acceptere begrundelsen. Gerd oplyste. at der ligeledes og desværre var et stort frafald på tilmeldingsmødet, så turen ville blive væsentlig højere end forudsat.

Beretningen blev herefter godkendt.

4) Kassereren fremlægger årsrapport (regnskab).

Kassererens skriftlige beretning:

”I forbindelse med at jeg overtog posten som kasserer ved sidste generalforsamling, bad jeg bestyrelsen om at få et dankort til rejseklubben, da jeg ikke ønskede at blande min private økonomi sammen med rejseklubben. Det betyder, at jeg derfor betaler det meste der købes ind til bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes udlæg er derfor formindsket betragteligt.

Det betyder desværre også, at der kommer flere gebyrer som rejseklubben skal betale.

Som de fleste nok har bemærket er regnskabet stillet lidt anderledes op i forhold til tidligere år, da jeg ønskede at synliggøre hvad det koster i administration, klubbladet samt hjemmesiden.

Driftsregnskabet:

Administration:

Den dyreste post i regnskabet er generalforsamling/dialogmødet, fordi vi hygger os med smørrebrød og vin samt kaffe og kage til de fremmødte.

Posten diverse udgifter på kr. 1.000,00 dækker den sidste udbetalte præmie, som blev udloddet ved rejseklubbens 10 års jubilæum.

Klubbladet:

Den største post er porto, men hertil kan jeg oplyse, at portoen for 2018 dækker 3 bladudsendelser, 2 blade i 2018 samt 1 blad i 2019 og det samme gælder posten til kuverter. Rejseklubben havde mulighed for at købe frimærker til nedsat pris i 2018.

Rejseklubben kommer ud med et underskud på kr. 11.110,47 på selve driften.

Rejsekonti:

Ifølge foreningens vedtægter står der at rejserne skal hvile i sig selv og det fremgår nederste i driftsregnskabet. Rejsekontiene er derfor ikke med i selve driftsregnskabet. Her bogfører tilmeldingsgebyr på hver rejse samt udgifter til trykning af program og fortæring på rejsemøderne. I 2018 er indbetalt tilmeldingsgebyr for rejser i 2019

Hver rejse har sin egen bankkonto, hvilket fremgår af balancen.

Balancen:

Aktiver:

Som det fremgår af balancen kan man se hvor mange penge der er på de forskellige konti i Nordea.

Rejserne har ligeledes hver sin egen bankkonto og de er hæftet op til kontiene i driftsregnskabet efter underskuddet

Passiver:

Som det kan ses er der flyttet lidt rundt på pengene mellem driftskontoen og reservekontoen, det skyldes, at jeg ikke ønskede at der stod for mange penge på Dankortet, som er hæftet op på driftskontoen, og det betyder selvfølgelig at der på et tidspunkt ikke var  penge nok på Dankortet,  så måtte jeg flytte lidt retur igen.

Noter:

Noterne 1 og 2 viser hvor meget overskud der var på rejserne i 2017 samt 2018 og beløbene er overført til reservekontoen

Rejseklubben har pr. 31/12 2018 en samlet formue på kr. 52.064,54.”

 

Regnskabet lå til gennemsyn på bordene. Dirigenten fremviste revisorernes påtegning og oplyste at revisorerne, Bjørn Nielsen og Inger Højsgaard, havde underskrevet regnskabet uden bemærkninger og forbehold.

Fra salen blev der spurgt til om der var en øvre grænse for overskud af den enkelte rejse som overføres til regnskabet. Bl.a. var der et overskud på 4.108 kr. på turen til Andalusien. Den rejseansvarlige, Vibeke Davids, forklarede årsagen til, at Rejseforeningen havde modtaget et stort frirejsetilskud fra Rejsearrangøren og trods ”frie drinks og forplejning til rejsedeltagerne” blev der alligevel et overskud.

Formanden oplyste, at der ikke p.t. var fastsat nogen øvre grænse for overskud fra den enkelte rejse og som overflyttes til regnskabet.

Der blev spurgt til om man betalte gebyr til rejserne ud over det fastlagte. Hertil kunne formanden oplyse at der betales administrationsgebyr til rejsearrangør og 100 kr. til rejseforeningen ved tilmelding.

Der blev endvidere spurgt til om bestyrelsen havde overvejet digital fremsendelse af blade m.v. til medlemmerne som gerne ville have informationerne digitalt. Formanden oplyste at bestyrelsen hvert år drøfter denne mulighed. Bestyrelsen ønsker fortsat og så vidt muligt at minimere den administrative forretningsgang, men på et tidspunkt vil vi spørge medlemmerne om interessen for digital udsendelse af informationerne, men så skulle det gælde alle.

Regnskabet blev herefter godkendt. 

5) Indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag udover bestyrelsens udsendte forslag til ændring af gældende vedtægt fra 9.12.2003

Formanden gennemgik det udsendte forslags enkelte paragraffer.

§§ 2, 9 og 10 blev taget til efterretning. §§ 1 samt 3-8 blev godkendt, idet et medlem fra salen forslog en ændring, at der i § 7 blev godkendt ændring af dagsordens punkt 5, Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år, blev flyttet til punkt 6 indkomne forslag, som blev flyttet til punkt 5.

Ændringsforslaget blev godkendt

Der blev endvidere spurgt til at antal fremmødte på 25 medlemmer ikke burde være en procent af medlemmerne.

Formanden oplyste at bestyrelsen var helt enig om et fast antal for gyldighed i stedet for nu hvor der er en procent på 30 af medlemmerne svarende til ikke under 75 medlemmer Forslagsændringen berører både beslutningsdygtighed og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Det er vigtig med et fast måleligt antal i stedet for en procentandel.

Fra salen blev der givet stor ros til bestyrelsen for vedtægtsforslaget og dets forståelse.

Den godkendte vedtægt er herefter: KAN SES I FANEN VEDTÆGTER

6) Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller Poul L. Breitenstein til genvalg for 2 år. Godkendt

Bestyrelsen indstiller Leif Hansen som nyt medlem for 2 år. Godkendt.

 

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Bestyrelsen indstiller Niels Mejnert til genvalg. Godkendt.

Bestyrelsen indstiller Elsebeth Bruun til genvalg efter en tid som bestyrelsesmedlem. Godkendt 

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Revisor, Bjørn Nielsen, modtager genvalg. Godkendt

Revisor, Inge Højsgaard, ønsker ikke genvalg. Formanden foreslog Per Hansen som ny revisor. Godkendt.

Revisorsuppleant Asty Skov Christensen modtager genvalg. Godkendt 

9) Fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen foreslår et kontingent på 125 kr. Godkendt 

10) Eventuelt.

Ingen ønskede ordet udover at formanden takkede Inge Højsgaard med et par gode flasker for de mange år som rejseforeningens revisor og det gode samarbejde. Formanden ønskede også velkommen til Revisor Per Hansen og bestyrelsesmedlem Leif Hansen. 

Efter at dirigenten også fik et tak for sin rolle og modtog en god flaske fra formanden, takkede dirigenten generalforsamlingen kl. 14.05 for god ro og orden under mødet.

 

Benny Sebber Larsen.                                                 René Christiansen

Dirigent                                                                         Referent

 

I bestyrelsen:

Poul L. Breitenstein                                  Vibeke Davids                    Gerd E. Bøwig

René Christiansen                                   Leif Hansen

 Suppleanter:

Elsebeth Bruun                                        Niels Mejnert

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.11 | 08:55

xd_maxsa33

...
27.11 | 08:54
Skotland 2019 har modtaget 3
14.10 | 14:36
Ærø 2019 har modtaget 4
22.09 | 23:02
Den Polske Riviera har modtaget 3
Du kan lide denne side