Vedtægter

 

§1

Foreningens navn er ”Senior Rejseklub Frederikssund”. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2

Klubbens formål er at gennemføre rejser,

 • hvor medlemmerne kan rejse sammen og få fælles oplevelser.
 • hvor medlemmerne har indflydelse på rejsemål, indhold, kvalitet og pris.
 • hvor medlemmerne gennem foredrag, erfaringsudveksling o. lign. selv kan være med til at forberede rejserne.

 §3

Som medlemmer kan optages alle rejseinteresserede over 60 år og som er bosiddende i Frederikssund og omliggende kommuner.

§4

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet dækker udsendelse af materiale til medlemmerne samt udgifter ved opsøgning af rejsemuligheder.

 Udmeldelse af klubben kan ske skriftligt til klubbens formand. Endvidere betragtes et medlem som udmeldt, når pågældende ikke har betalt sit kontingent senest to måneder efter påkrav.

 Klubben kan samarbejde med anden/­an­dre rejseklub(ber) såfremt generalforsamlingen tager beslutning herom.

 De enkelte rejser skal økonomisk hvile i sig selv med selvstændig økonomi. For hvert rejsemål nedsættes et underudvalg, som tildeles ansvar og kompetence til planlægning og gennemførelse af rejsen. Bestyrelsens kasserer tilknyttes hvert underudvalg. Underudvalgene refererer til bestyrelsen.

 §5

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Medlemmerne er på valg hvert andet år, 3 det ene år og 2 det andet. Suppleanter er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Klubben tegnes af formanden og kassereren.

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal, heriblandt formanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§6

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue og ingen anden har noget personligt ansvar for klubbens forpligtelser.

 Den ordinære generalforsamling vælger to revisorer og en revisorsupp­leant for et år ad gangen.

 §7

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes hvert år i 1. kvartal.

 Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning og årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuelt

 §8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af min. 3 bestyrelsesmedlemmer eller min. 30% af medlemmerne med to ugers varsel. Beslutninger kan gennemføres ved simpel stemmeflerhed.

 §9

Foreningen kan opløses, såfremt det besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Overskydende midler anvendes til almennyttige formål indenfor kultur.

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.10 | 10:56
Rejseklubben har modtaget 9
16.10 | 00:40
Alsace 2018 har modtaget 1
16.10 | 00:37
Sydengland 2015 har modtaget 1
16.10 | 00:36
Cornwall 2018 har modtaget 2
Du kan lide denne side