Senior Rejseklub Frederikssund

VELKOMMEN TIL SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND

 

SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND blev oprettet i 2003 med Erik Zangenberg som formand, og siden da er der under hans formandskab gennemført mere end 80 rejser rundt i verden.

Efter formandsskiftet dette år vil klubben fortsætte i det spor, der er lagt ud, og arrangere rejser, som medlemmer og bestyrelsen beslutter i fællesskab.

For at være medlem skal man være fyldt 60 og betale et årligt kontingent på 100 kroner; for det får medlemmerne et blad med rejsetilbud og anden orientering tre til fire gange om året, et dialogmøde i september/oktober med indlæg om rejselivet og ideer om nye rejsemål samt en årlig generalforsamling i februar. Hertil kommer selvfølgelig muligheden for at deltage i de arrangerede rejser, hvor prisen og ikke mindst fællesskabet tæller.

Der holdes et orienteringsmøde før hver rejse, og et eftermøde med evaluering af rejsen og oftest også visning af fotos. Der deltager normalt 20-30 medlemmer på hver rejse og det bliver til omkring 150 mennesker om året. Flere enlige har i tidens løb fundet sammen om at dele værelser på rejserne. Senior Rejseklub Frederikssund skaffer rabat på rejsen på grund at deltagerantallet og lægger vægt på, at de arrangerende bureauer altid er medlem af Rejsegarantifonden. Foreningen kan også selv arrangere ture, i flere tilfælde til Rom, hvor det kun var hotel og fly den professionelle arrangør stod for.

Andetsteds på hjemmesiden findes seneste nummer af ”Rejseinformation” samt billeder og beskrivelser fra en del af de afholdte rejser; umiddelbart herunder viser vi en samling gruppebilleder fra nogle af rejserne.

Senior Rejseklub Frederikssund

Referat fra generalforsamling afholdt den 10. februar 2017 i Elværket Frederikssund.

Formanden Poul Breitenstein bød velkommen til rejseklubbens 13 generalforsamling. En særlig velkomst til vores æresmedlem og tidligere formand Erik Zangenberg samt til de medlemmer, som deltog for første gang. Igen i år var fremmødet meget flot. 171 medlemmer havde tilmeldt sig.

1. Valg af dirigent

Benny Sebber Larsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Benny takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Knud Jensen og Jørgen Wagner blev valgt.

3. Formandels beretning

Er vedlagt referatet.

Bestyrelsen blev vanen tro præsenteret. Der har i det forgangne år været afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Medlemstallet var pr. ultimo 2016 299 mod 329 ultimo 2015. Vi har fået 28 nye medlemmer; 25 har meldt sig ud og 33 er blevet slettet pga. manglende kontingentbetaling.

Rejseklubben har i 2016 gennemført 6 rejser med i alt 152 deltagere. Det er lidt færre deltagere end i 2015, som var et rekordår på alle måder.

Dialogmødet i oktober 2016 var meget velbesøgt til trods for, at det blev afholdt i skolernes efterårsferie og samtidig med rejseklubbens tur til Rom, hvilket bestyrelsen beklager, men det var desværre ikke muligt at få plads på Elværket på andre tidspunkter i oktober måned. Vi forsøger at undgå den situation i fremtiden.

Klubbens blad ”Rejseinformation” er blevet udsendt 4 gange i 2016. Bestyrelsen har stadig overvejelser om udsendelse af bladet pr. e-mail, men fortsætter i 2017 med at udsende bladet fysisk trods stigende porto.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder, rejseoplysninger og billeder fra afholdte rejser.

Afslutningsvis takkede formanden endnu engang Birgit Kremer for det store arbejde, hun har gjort med at arrangere højskoleophold for klubben. Det arbejde er nu overtaget af Anny Fosborg og Guri Bjerregaard.

Han takkede også medlemmerne for mange positive tilbagemeldinger og bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

4. Kassererens fremlæggelse af regnskab

Anny Fosborg startede vanen tro med at bede medlemmerne om at huske medlemsnummeret ved indbetalinger til klubben. Derefter fremlagde hun regnskabet, som udviste et underskud på DKK 9.797,51. Der havde været 16 konti i spil i løbet af året – noget at holde styr på. Afsluttede rejsekonti udviste et overskud på DKK 5.680,94, som kassereren bad om generalforsamlingens bemyndigelse til at overføre til reservekontoen.

Bemyndigelsen blev givet og regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen

På valg var Poul Breitenstein og Anny Fosborg. Begge blev genvalgt med akklamation.

7. Valg af 2 suppleanter

På valg var Elsebeth Bruun og Aage Brems-Pedersen. Elsebeth Bruun modtog genvalg, mens Aage Brems-Pedersen ønskede en lille pause fra bestyrelsesarbejdet. Han fortsætter dog som ansvarlig for hjemmesiden og med andre ad hoc opgaver for bestyrelsen ifølge aftale. I stedet foreslog bestyrelsen Gerd Espenheim Bøwig til den ledige plads som suppleant. EB og GEB blev begge valgt med akklamation.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Jensen og Inge Højsgaard som revisorer og Asty Skov Christensen som revisorsuppleant. Alle blev genvalgt med akklamation.

9. Fastsættelse af kontingent for 2018

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på DKK 100,00 for 2018. Det blev vedtaget.

10. Eventuelt

Under dette punkt havde Guri Bjerregaard ordet for at give nærmere informationer om klubbens tur til Askov Højskole. Der holdes formøde om Højskolen på Elværket den 22.2.2017. Aage Brems-Pedersen orienterede om at Best Travel havde overtaget ansvaret for rejsen til Sicilien, hvilket havde medført nogle ændringer i programmet. Der holdes formøde om turen til Sicilien den 10.3.2017 på Elværket. Vibeke Davids Hansen fortalte om ændringer i programmet for Stockholmturen. Der holdes formøde og denne tur den 21.2.2017 på Elværket.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Efterfølgende var rejseklubben vært ved 2 stk. smørrebrød og et glas vin.

Frederikssund, den 24.februar 2017

Referent:                                                                        Dirigent:

Vibeke Davids Hansen                                                  Benny Sebber Larsen

____________________________________________________________________________

SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND

Formandens beretning ved Generalforsamlingen i februar 2016.

Velkomst:

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til denne generalforsamling.

En speciel velkomst skal lyde til vores æresmedlem Erik Zangenberg og til de af jer, der er med for første gang. 

Bestyrelsen:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Poul Breitenstein, næstformand Niels Mejnert, kasserer Anny Fosborg, sekretær Vibeke Davids og Guri Bjerregaard, bestyrelsesmedlem, samt Elsebeth Bruun og Aage Brems-Pedersen som suppleanter.

Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager i alle møder og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. 

Medlemmerne:

Vi har i 2016 haft en lille tilbagegang i medlemstallet. Vi er ved udgangen af 2016 299 (329) medlemmer. Vi har i året fået 28 nye medlemmer, men 58 har eller er blevet meldt ud.

Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til at slette 33 på grund af manglende kontingent betaling, men heldigvis er nogle kommet igen efter at have betalt. Det er klubbens politik, at der ikke sendes rykkerskrivelser ud for manglende kontingent, så midt i det efterfølgende år sker sletningen.

Det ville være rart, hvis et medlem, der ikke mere ønsker medlemskab, lige sender besked om udmeldelse. Husk det også ved ændring af tlf.nr. og e-mail adresse. Giv besked til et af bestyrelsesmedlemmerne, på en mail, så vores medlemsbase hele tiden er ajour. 

Rejsevirksomheden 2016:

Klubben har i 2016 gennemført 6 rejser med i alt 152 deltagere.Det svarer til ca. 50 % af medlemmerne, og heraf har ca. 20 % været med på rejser mere end en gang

Rejserne fordeler sig således: 

- Donauturen 23

- Toscana 34

- Dresden/Leipzig 24

- Højskoleophold 35

- Rom 20

- Juletur Aarhus 16 

152 deltagere er mindre (ca. 34 %) end i 2015, hvor 236 rejste. Noget af årsagen til nedgangen i deltagerantallet skal bl.a. ses i lyset af, at 3 rejser ikke blev afviklet, hvilket bl.a. skyldes den uro, der har været i Belgien og Tyskland.

Rejsen til Stockholm fængede ikke i 2016, og blev derfor aflyst pga. svigtende deltagerantal. 

Dialogmødet:

Dialogmødet er et værdifuldt møde, fordi medlemmerne møder så talstærkt op. Det er også her bestyrelsen modtager ønsker fra medlemmerne om, hvilke rejsemål, der står på ønskesedlen og dels fordi mødet er det tidspunkt, hvor bestyrelsen fremlægger de rejsemål, som bestyrelsen foreslår, og gerne vil arbejde videre med i næste rejse år.

På dialogmødet har medlemmerne mulighed for på et skema, at afkrydse den eller de rejser som bestyrelsen foreslår, og samtidig opføre egne rejseforslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med i 2017.

Afkrydsningsskemaet eller lad os kalde det ”interesseskemaet” vil bestyrelsen gennemgå for egne forslag og medlemmernes forslag.

Skemaet danner endvidere grundlag for afholdelse af informationsmøder for de medlemmer, der har givet udtryk for evt. deltagelse i en rejse.

Bestyrelsen er opmærksom på, at dialogmødet i oktober blev holdt i efterårsferien og samtidig med rejsen til Rom, hvilket vi beklager, men det kunne ikke undgås, da hele El-værket var optaget på andre tidspunkter. 

Evaluering af rejser:

Bestyrelsen fortsætter med at evaluere de enkelte rejser. Det er en vigtig information til bestyrelsen om, der bør ske justeringer i udbuddet, indhold og priser på rejserne.

Normalt afholdes der efterfølgende et evalueringsmøde, således at hver enkelt rejsedeltager kan se det samlede resultat. 

Rejseklubgebyr:

Ved tilmelding til en rejse opkræves der et gebyr på 100 kr. pr. person, der dækker mødevirksomhed og små fornødenheder til rejsedeltagerne.

Refusioner, som klubben i nogle tilfælde kan opnå hos rejseselskaberne, anvendes også til glæde for deltagerne, idet rejserne som hovedregel ikke må give overskud.

Vi prøver, men det kan ikke i alle tilfælde undgås, som I også kan se ud af regnskabet senere.

Rejseinformation:

Klubbens blad ”Rejseinformation” er vores bedste kontakt til medlemmerne. Bladet er blevet udsendt 4 gange i 2016. Vi får nu trykt bladet ude i byen hos Bjerre tryk, da vi ikke mere har muligheden for trykning af så mange eksemplarer lokalt.

Vi får trykt ca. 300 eksemplarer; et antal sendes til medlemmerne og resten fordeles forskellige steder i Frederikssund.

Vi er opmærksomme på, at der går 8 hverdage med posten og at portoen nu er 8,- kr. pr. brev. Selvom det tidligere har været drøftet om bladet alene skulle udsendes pr. mail, så er det indtil nu ikke en løsning, som er ønskelig for alle. 

Hjemmesiden:
Rejseklubben har sin egen hjemmeside www.seniorrejser.dk.

Siden skal være sådan, at alle kan se rejseoplysninger, referater og billeder fra rejser, evalueringsmøder og andre møder, der holdes. Vi arbejder løbende med at gøre siden bedre og informativ, så når ikke-medlemmer læser siden, får lyst til at melde sig ind i rejseklubben.

Det er hensigten, at klubbens egen rejsearrangør sørger for, at der bliver lavet et referat af turen, som kan lægges ind på hjemmesiden sammen med et eller flere billeder. 

Rejseåret 2017:

Som vedtægterne foreskriver, vil bestyrelsen fortsætte med at finde rejser, som passer til medlemmernes forventninger, både

med hensyn til pris, kvalitet og destination samt at opfylde ønskerne om socialt samvær og tryghed, så alle, der rejser med klubben føler sig velkommen. 

Den fremvisning (power point), der er kørt her på skærmen, viser de nye rejser, der er i spil i 2017. Der har været holdt informations-/til-meldingsmøder for de fleste rejser.

Hvis der stadig skulle være interesserede, kan henvendelse ske til klubbens rejseansvarlige for nærmere information om ledige pladser.

Under punktet eventuelt vil Aage Brems-Pedersen, Vibeke Davids og Anny Fosborg få lejlighed til at uddybe Sicilien rejsen, turen til Stockholm og Højskoleopholdet yderligere, idet der for disse 3 rejser er sket væsentlige ændringer i forhold til de første udmeldinger.

Afslutning:

På dialogmødet oplyste jeg, at Birgit Kremer efter mange år stoppede med at arrangere Højskoleopholdene. Den gang takkede jeg på Rejseklubbens vegne Birgit og overrakte en erkendtlighed for arbejdet, men også i dag vil jeg endnu engang takke Birgit. 

Tak til medlemmerne for samarbejde og for jeres mange positive tilbagemeldinger og jeres opbakning til rejseklubben.

Til bestyrelsesmedlemmerne: tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen. 

pb/februar2017